Contacts

On Paveletskaya

+7 (495) 211-46-16 +7 (495) 211-46-14
Paveletskaya square, 2, p. 2
mon-sun 11:30 23:00

Kuznetsky bridge

+7 (495) 624-52-80 +7 (495) 628-29-58
Rozhdestvenka str., 7
mon-thu, sun 11:30 23:30
               fri-sat 11:30 02:00

On Dmitrovka

+7 (495) 629-88-81
Bolshaya Dmitrovka str., 5/6x4
mon-thu, sun 11:30 23:30
               fri-sat 11:30 02:00
On Dmitrovka

On Paveletskaya

Kuznetsky bridge

On Dmitrovka

+7 (495) 211-46-16 +7 (495) 211-46-14
Paveletskaya square, 2, p. 2
mon-sun 11:30 23:00
+7 (495) 624-52-80 +7 (495) 628-29-58
Rozhdestvenka str., 7
mon-thu, sun 11:30 23:30
               fri-sat 11:30 02:00
+7 (495) 629-88-81
Bolshaya Dmitrovka str., 5/6x4
mon-thu, sun 11:30 23:30
               fri-sat 11:30 02:00